Általános Felhasználási Feltételek

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Jelen általános felhasználási feltétel tartalmazza a www.ezerker.hu (továbbiakban: „weboldal”) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

1. A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE (TOVÁBBIAKBAN SZOLGÁLTATÓ) ADATAI:
Cégnév: Ezer-Ker Kft.

Székhely: 1106 Budapest, Kada utca. 149.

Adószám: 10887965-2-42

Közösségi adószám: HU10887965

Cégjegyzék szám: 01 09 268281

Nyilvántartást vezető cégbíróság:

Számlavezető pénzintézet: Citibank Rt.

Számlaszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus elérhetőség: ezerker@ezerker.hu

Telefonos elérhetőség: 06 1 261 9802 (normál díjszabású, hívható a kapcsolat pontban leírt időpontokban, munkaidőben)

2. AZ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK („ÁFF”) ELFOGADÁSA
A weboldal használatakor, kérem, tájékozódjon a felhasználási feltételekről, melyek a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére vonatkoznak.

3. ÁRAK
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, azokat a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja.

4. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: Ezer-Ker Kft.

Ügyfélszolgálat: 1106 Budapest, Kada utca. 149., Telefonszám: 06 1 261 9802, munkanapokon 7:30 -16 óráig

E-mail cím: ezerker@ezerker.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (ügyfélszolgálaton) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a válaszadáshoz nem, vagy nem elegendő adatot szolgáltad, Szolgáltató nem felelős a panasz megválaszolásáért vagy az annak elmaradásából eredő károkért.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pest Megyei Békéltető Testület, Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefon: 06-1-269-0703;Fax: 06-1-269-0703), bírósági eljárás kezdeményezése.

5. JOGI NYILATKOZAT, FELELŐSSÉG KIZÁRÁS
Ez a weboldal tartalmazhat linkeket harmadik fél weboldalaira, melyek tartalmáért a felelősségünket kizárjuk. A weboldalt kizárólag 18 év feletti érintettek használhatják. Felelősség: A weboldalt Ön, mint Felhasználó, kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a következő eseményekért: az interneten küldött és fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba, továbbá bármely szoftver nem megfelelő működése, valamint egyéb esetleges programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. A weboldalt üzemeltető Szolgáltató nem tehető felelőssé az olyan károkozásért, amely esetlegesen abból ered, hogy a Felhasználó megrendelő más személy adatait megadva ad le a weboldalon az időpont foglalást vagy egyéb kérdését, vagy illetéktelenül más személyes adatát használja fel. A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
A weboldalon letölthető dokumentumok tájékoztató jellegűek, azok tartalmát a Szolgáltató jogosult bármikor megváltoztatni.

7. SZERZŐI JOG
A weboldal grafikai elemei, képek, szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk tilos. A Weboldal tartalmát, megjelenését és szövegét a szerzői jog védi. Bármilyen formában történő felhasználás kizárólag erre vonatkozó írásos engedéllyel lehetséges.

8. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az irányadóak.

Az ÁFF-t a weboldalon elolvashatja, elmentheti vagy kinyomtathatja. Az ÁFF-t a Szolgáltató jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, amely a weblapon történő közzététellel válik hatályossá.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.02.01.